Çerez Aydınlatma Metni

Çerezlere Dair Aydınlatma Metni


Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, veri sorumlusu sıfatını haiz olan, Kısıklı Caddesi. No: 13, 34662 Altunizade, İstanbul-Türkiye adresinde mukim Limaş Liman İşletmeciliği A.Ş . (“Limaş” veya “Şirket") tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Çerezlere Dair Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, çerez kullanmamızın hukuki sebebi ve haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir.

Çerezler, bir internet sayfası ziyaret edildiğinde kullanıcılara ilişkin birtakım bilgilerin kullanıcıların terminal cihazlarında depolanmasına izin veren düşük boyutlu zengin metin biçimli text formatlarıdır.

İnternet sitemizde yalnızca hizmetin sağlanması için kesinlikle gerekli olan (zorunlu) üçüncü taraf kalıcı çerezler ve üçüncü taraf kalıcı analiz çerezleri kullanılmaktadır.


Çerez Çeşitleri

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Kalıcı çerez, internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse, kullanıcının ziyaret ettiği adres dışında farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde yalnızca üçüncü taraf çerezleri kullanılmaktadır.

Kullanım amaçları kapsamında çerezler:

Çerezler kesinlikle gerekli, işlevsel veya reklam/pazarlama gibi amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde açıkça talep etmiş olduğunuz bilgi toplumu hizmetlerinin sunulabilmesi için kesinlikle gerekli (zorunlu) çerezler ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla analiz çerezleri kullanılmaktadır.

Bu kapsamda, tamamen anonim olarak, aşağıda bilgileri yer alan çerezler kullanılmaktadır:

Çerez Adı Çerez Sağlayıcı (Domain) Çerez Türü Çerez Süresi Çerez Tanımı
cookiespool_consent .limas.com.tr Zorunlu 6 ay Web sitesinde kullanılan çerezler için Cookiespool aracılığıyla ziyaretçiden
alınan açık rıza seçimlerini saklamak için kullanılır.
_ga .limas.com.tr Performans 400 gün Bu çerez Google Analytics tarafından kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.
_ga_* .limas.com.tr Performans 400 gün >Bu çerez Google Analytics tarafından kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili sair mevzuata uygun bir biçimde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

Ayrıca, analiz çalışmalarının yürütülmesi amacıyla kullanılan çerezler, Amerika Birleşik Devletleri’nde mukim Google tarafından sağlanmakta olup; analiz çalışmalarının yürütülmesi amacıyla kullanılan çerezler ile toplanan veriler, Google’ın yurt dışında bulunan sunucularına aktarılmaktadır.

İşbu web sitesinde kullanılan zorunlu çerezler haricindeki çerezler, açık rızanız doğrultusunda işlenmektedir. Çerez Yönetim Platformu üzerinden, web sitemizde kullanılan çerezleri ve bu çerezlere yönelik tercihlerinizi görüntüleyebilir, tercihlerinizi her zaman değiştirebilirsiniz.


Söz konusu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde, kesinlikle gerekli (zorunlu) çerezler için, Kanun’un 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine; analiz çerezleri için Kanun’un 5’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebebine dayanılmaktadır.

Kişisel Verilerinize Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin olarak; Kanun’un 11. maddesi uyarınca, aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerinize Yönelik Talepleriniz

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) belirtilen şartlara uygun olarak, Kısıklı Caddesi. No: 13, 34662 Altunizade, İstanbul-Türkiy adresimize alıcı “LİMAŞ KVKK” olacak şekilde bizzat yazılı olarak elden iletebilir, iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla, posta yoluyla ya da noter kanalıyla ulaştırabilir veya Tebliğ’in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@limas.com.tr adresine iletebilecektir.