Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, işbu Aydınlatma Metni ile, Kısıklı Caddesi. No: 13, 34662 Altunizade, İstanbul-Türkiye  adresinde mukim Limaş Liman İşletmeciliği A.Ş. (“Limaş” veya “Şirket”) olarak işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

İşlenen Kişisel Veriler

Limaş ile ilişkiniz kapsamında, faaliyetin niteliğine bağlı olarak, aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Verileri (ad, soyad)
 • İletişim Verileri (e-posta adresi)
 • Müşteri İşlem Verileri (şikayet, destek, bilgi, öneri taleplerine ilişkin bilgiler)
 • İşlem Güvenliği Verileri (……………………………….)
 • Limaş Liman İşletmeciliği’ne iş başvurusunda bulunmanız halinde doğrudan sizin ilettiğiniz özgeçmişiniz dahil sair kişisel verileriniz

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Limaş ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, süreç bazlı değişkenlik göstermekle birlikte, aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir:

 • İş birliği içinde olunan müşteri ve tedarikçilere yönelik iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Talep ve şikayetlerin yönetilmesi ve değerlendirilmesi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İnternet sitesi erişim kayıtlarının yönetimi, zorunlu çerezlerin kullanılması ve veri güvenliğinin sağlanması
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; internet sitesinde yer alan formun doldurulması ve web sitesi üzerinde ziyaretçiler tarafından gerçekleştirilen işlemler doğrultusunda, internet sitesi üzerinden otomatik yollarla Kanun’a ve ilgili sair mevzuata uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerin İşlenme Amacı” başlıklı maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 8. maddesinde ve ilgili sair mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak; aktarım amacıyla bağlı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde;  faaliyetin niteliğine göre, hizmet aldığımız/işbirliği yaptığımız iş ortağı kurum ve kuruluşlara, hukuki/finansal/vergisel/operasyonel konularda danışmanlık aldığımız kuruluşlara, nakliye ve lojistik firmalarına, Limaş Liman İşletmeciliği A.Ş. bünyesindeki grup şirketlerine ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Ayrıca, kişisel verileriniz,
 • Şirket’in global faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, Şirketimizin yurt dışındaki iştiraklerine, ve
 • Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, e-posta hizmeti aldığımız firmaların yurt dışında yer alan sunucularına aktarılabilmektedir.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Hak ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz

Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”de (“Tebliğ”) belirtilen şartlara uygun olarak, Kısıklı Caddesi. No: 13, 34662 Altunizade, İstanbul-Türkiye  adresimize alıcı “LİMAŞ KVKK” olacak şekilde bizzat yazılı olarak elden iletebilir, iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla, posta yoluyla ya da noter kanalıyla ulaştırabilir veya Tebliğ’in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@limas.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Başvurunuza yardımcı olması amacıyla hazırladığımız örnek başvuru formuna bu link aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Başvuru formu dışında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun olarak yapılan başvuruların da değerlendirileceğini belirtmek isteriz.